Przejdź do treści

Dłużnik

Komornik informuje, że wpłat w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym należy dokonywać na rachunek bankowy o nr:
29 1600 1446 1890 6219 2000 0001
w tytułe wpłaty wskazać należy sygnaturę (Km,Kmp,GKm,Kms,) postępowania oraz określić dłużnika.

Pouczenia:
1. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się, według wyboru składającego, na piśmie albo ustnie do protokołu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. (art. 760 § 1 kodeksu postępowania cywilnego)
2. Komornik podejmuje niezbędne czynności nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. (art. 760  § 11 kodeksu postępowania cywilnego)
3.Wierzyciel jest dysponentem postępowania egzekucyjnego, co oznacza że komornik związany jest treścią wniosków wierzyciela.
4. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym. (art. 804 § 1 kodeksu postępowania cywilnego)